Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Call 2017/3: Ledelse som profession E-mail

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2017/3

Ledelse som profession

På tværs af den offentlige og private sektor opfattes ledelse i stigende grad som et svar på stort set allehånde organisatoriske udfordringer. Styring og ledelse er blevet udpeget som en hjørnesten i indsatsen for en mere effektiv offentlig sektor, og der måles på ledelseskvalitet som aldrig før. Ledelse ses også som læsningen på arbejdsmiljømæssige udfordringer: ’Ledelse er en af de enkeltfaktorer som har størst betydning for arbejdsmiljøet…’ lyder det ofte i arbejdsmiljøanalyser og -rapporteringer .

Vidensopbygningen og professionaliseringen af ledelse rækker over 100 år tilbage. Det at lede er for længst blevet et veletableret forsknings- og praksis  felt, præget af både specialisering og professionalisering med dertil knyttede fagtidsskrifter, uddannelser, akkrediteringer og certificeringer. Men i takt med professionaliseringen af ledelse, er selvsamme professionalisering blevet problematiseret: Den kompleksitetsreduktion og dekontekstualisering som jagten på ’de rigtige’ ledelses-idéer, -principper, -koncepter og modeller repræsenterer, er blevet udfordret.

Målet med dette nummer er ikke at definere, hvilken slags ledelse eller leder, der er ’den bedste’.  Målet er snarere at give plads til mangfoldige beskrivelser af, hvad ledelse i grunden er som praksis og som professionel identitet med henblik på en forståelse af, hvordan ledelse erfares som et arbejde. Temanummeret byder artikler velkommen, som sætter fokus på professionaliseringen af ledelse – som diskursivt og politisk ideal, men med et skarpt blik for ledelse som arbejdspraksis og som et løbende identitetsarbejde. Eksempler på spørgsmål og temaer der kan tages op er:

  • Hvad er sammenhængen (og forskelle) mellem teoretiske diskurser og politiske paroler om ’personligt lederskab’, ’bedre styring’, ’medledelse’ etc. I den daglige ledelsespraksis? Hvilke udfordringer er der med at forbinde disse?
  • Hvordan påvirker de ofte stærkt normative diskurser lederens identitet, råderum og beslutninger?
  • Hvordan forstår ledere på forskellige niveauer deres opgave og sig selv i relation til andre grupper ansatte og organisationen som helhed?
  • Kan man overhovedet lære at blive leder? Hvilken rolle spiller de mange lederuddannelser  ift hvad det vil sige at være ’en rigtig’ leder?
  • Betyder professionalisering af ledelse en bevægelse mod generiske ledelsesformer?
  • Hvad betyder det for ledelse og ledere, hvem og hvad der skal ledes?

Vi ser gerne artikler, som anlægger forskellige teoretiske og metodiske perspektiver. Interesserede bedes indsende abstracts på max. 1 side til temaredaktionen (se nedenfor). Forslag til anmeldelser, kronik og debatartikler er også velkomne. Artikler skal følge tidsskriftets forfattervejledning.

Deadline for abstracts: 15. august 2016

Deadline for færdige artikler til bedømmelse: 1. december 2016

Med venlig hilsen redaktionen

Jakob Krause-Jensen ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Mette Mogensen ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Peter Hagedorn-Rasmussen ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )