Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Call 2016/3: Tværfaglighed og samarbejde E-mail

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2016/3

Tværfaglighed og samarbejde

Nye ledelses- og samarbejdsformer som teamorganisering kendetegner i stigende grad moderne organisationer. Teamorganisering betragtes traditionelt som svaret på, hvordan der kan skabes højere effektivitet i kombination med bredere og mere autonome inspirerende job i det industrielle arbejde – et alternativt til en bureaukratisk og tayloristisk inspirerede organisering, præget af opsplittede og ensidige arbejdsfunktioner. Dette temanummer af Tidsskrift for Arbejdsliv fokuserer på konsekvenserne af tværfaglighed og teamarbejde i og for arbejdslivet.

I de senere år har teamorganisering vundet frem indenfor service og vidensarbejde, for eksempel indenfor sundheds- og uddannelsesområdet, konsulentbranchen mv. Her spiller teams i højere grad en rolle for videndeling og social sammenhængskraft – og er ikke på samme måde som i industrisektoren relateret snævert til opgaveudførelsen. Tværfagligt samarbejde tematiseres som et ideal for videndeling, for nedbrydning af ’fagsiloer’, og for optimal håndtering af komplekse problemstillinger.  Samtidig indebærer den tværfaglige teamorganisering at forskellige fagligheders indbyrdes positioner sættes i spil i forhold til hinanden, hvilket både kan føre til frugtbart samarbejde og fagafgrænsningskampe.

Teamarbejdet gør op med tidligere tiders hierarkiske og regelstyrede organisationsstrukturer, men det følges ofte af nye former for hierarkier og bureaukratier ofte i form af teknologiunderstøttede ledelseskoncepter. IT-systemer understøtter fx nye former for styring og kontrol af arbejdet, af den enkelte og teamets performance end tidligere, hvilket bl.a. er et centralt element i New Public Management. Teamets betingelser for at ”løse” de givne opgaver indenfor de givne rammer, spiller derfor en vigtig rolle.

Teamorganisering forandrer også relationerne mellem kolleger og til ledelse. Forståelsen af faglighed kommer under forandring, idet de nye organisations- og samarbejdsformer i stigende grad stiller krav om, at fagligheden forvaltes i forhold til mål og værdier, der fastsættes udenfor de faglige traditioner, fx i det tværfaglige teamarbejde.

I dette temanummer af Tidsskrift for Arbejdsliv vil vi gerne modtage bidrag som belyser disse problemstillinger i forhold til arbejdslivet. Det kunne eksempelvis være artikler, der tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvilke problemer forsøger tværfaglige samarbejder og teamorganiseringer at adressere?
  • Hvordan udfordrer tværfagligt teamarbejde traditionelle måder at organisere arbejdet på professionelle fagidentiteter, og hvad er styrkerne og svaghederne heri?
  • Hvilke effekter har kombinationen af fælles ansvar og individuel performancemåling for den enkelte medarbejders ageren i organisationen?
  • Hvilken konsekvenser har IT-systemer for styring og kontrol ved indførelse af teamarbejde?
  • Hvilke udfordringer stille de nye organisationsformer uddannelsessystemet overfor?

Deadline for abstracts: 15. januar 2015

Deadline for færdige artikler til bedømmelse: 18. marts 2015

Interesserede inviteres til at indsende abstracts på max. 1 side til redaktørerne i temaredaktionen (se nedenfor). Forslag til anmeldelser, kronik- og debatartikler er også velkomne. Artikler skal følge tidsskriftets guideline: Se forfattervejledning her.

Med Venlig Hilsen,

Temaredaktionen:

Ida Juul ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Annette Kamp ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )