Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Call 2017/4: Arbejdslivsforskningens begreber og koncepter E-mail

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2017/4

Arbejdslivsforskningens begreber og koncepter - antagelser om menneske, arbejde og samfund

Vi ønsker i dette temanummer at invitere bidrag, som belyser de forskellige antagelser om mennesker, arbejdet og samfundet, der udmøntes i forsknings- og udviklingsprojekter samt danner baggrund for udvikling af koncepter, begreber og redskaber, målrettet organisations- og medarbejderudvikling i praksis.

Store dele af arbejdslivsforskningen tilrettelægges og gennemføres i disse år, som forsknings- og udviklingsprojekter i tæt samarbejde mellem forskningsinstitutioner og en lang række praksisrelaterede interessenter inden for arbejdsliv. Udviklingen er positiv i den forstand, at forskningen herved engageres og anvendes praksisnært, og videnskabelig videnproduktion kan - med kontekstuel sensibilitet - omsættes i forbedringer af eksempelvis arbejdsmiljøet og de udviklings- og læringsbestræbelser i arbejdet.

Imidlertid er der risiko for, at praksis- eller anvendelsesorienteringen betyder, at grundforskningen - og dermed begrebsudvikling og diskussioner om de antagelser de hviler på - svækkes. Forskningsspørgsmål og erkendelsesinteresser bestemmes i stigende grad i tæt samarbejde med de behov, rammebetingelser og umiddelbare trends, som præger praksis. Arbejdslivsforskningen navigerer således i en dobbelthed af både at skulle arbejde videnskabeligt solidt og uafhængigt og skabe ny viden i nært samarbejde med praksis.

En del af arbejdslivsforskningen tager afsæt i begreber og koncepter, som præger samtidens organisations- og medarbejderudviklingsideer på arbejdspladserne. Nogle af disse udspringer fra managementlitteraturen og fra konsulentbureauer, som udvikler forskellige former for værktøjer, nogle fra forskellige partsinitiativer, mens andre begreber og tilgange har deres afsæt i forskningsmiljøer. Ofte løber forskellige videnformer, koncepter og teorier sammen på kryds og tværs i det praktiske udviklingsarbejde på arbejdspladsen.

Vi inviterer derfor bidrag, som fremhæver arbejdslivsforskningens grundantagelser om forholdet mellem menneske, arbejde og samfund med henblik på at synliggøre den store betydning, som disse antagelser har for den videnproduktion, der finder sted og undertiden udmøntes i værktøjer og anbefalinger til praksis. Den særlige orientering mod det teoretiske afsæt for arbejdslivsforskningen betyder ikke, at vi er mindre interesseret i empiriske eksemplificeringer af, hvordan og med hvilken forklaringskraft bestemte antagelser sætter sig igennem i analyser og konklusioner. Snarere tværtimod. For det er netop de forskellige videnskabelige antagelsers praktiske operationalisering i undersøgelser, som viser os, hvilken ny videnproduktion der med tilgangen åbnes til og lukkes af for.

Bidrag kan eksempelvis belyse:

  • Hvilke videnskabelige antagelser om forholdet mellem menneske, arbejde og organisation som ligger til grund for samtidsaktuelle begreber og koncepter som eksempelvis social kapital, arbejdets mening, samskabelse, kerneopgaven, robusthed og anerkendelse?
  • Hvordan forskellige videnskabsteoretiske tilgange som f.eks. post-strukturalisme, STS, kritisk realisme, kritisk teori, socialkonstruktivisme indebærer bestemte forståelser af mennesket, arbejdet og samfundet.
  • Eksempler på hvordan antagelser om forholdet mellem menneske, arbejde og samfund udmøntes i konkrete arbejdslivsprojekters tilrettelæggelse og gennemførelse, og hvilke implikationer det får for de analyser, som udføres og anbefalinger som eventuelt formuleres.
  • Analyser af hvordan samtidsaktuelle begreber og koncepter såsom relationel koordinering, professionel kapital, kerneopgaven, og lignende i praksis udmøntes og påvirker mennesker, arbejde og organisation, samt over de grundantagelser, der ligger bag brugen af begreberne.

Interesserede bedes indsende abstracts på max. 1 side til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Forslag til anmeldelser, kronik og debatartikler er også velkomne.

Vi ser gerne artikler, som anlægger forskellige teoretiske og metodiske perspektiver. Interesserede bedes indsende abstracts på max. 1 side til temaredaktionen (se nedenfor). Forslag til anmeldelser, kronik og debatartikler er også velkomne. Artikler skal følge tidsskriftets forfattervejledning.

Deadline for abstracts: 15. april 2017 (NB forlænget frist)

Deadline for færdige artikler til bedømmelse: 1. juni 2017

Med venlig hilsen redaktionen

Janne Gleerup ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Ole H. Sørensen ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Rikke Thomsen ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Anders Bojesen ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

 

Arbejdslivsforskningens begreber og koncepter - antagelser om menneske,
arbejde og samfund